Category

MODBUS TCP/IP

Type ID:No.
GXEN-DI8DO8 A2060061
GXEN-DI8 A2060039
GXEN-DI8-1000 A2060043
GXEN-DI16 A2060047
GXEN-DI16-1000 A2060049
GXEN-DIO16 A2060065
GXEN-DO8 A2060053
GXEN-DO8-0100 A2060056
GXEN-DO16 A2060060